Інгулецький ГЗК: аналіз виробничих процесів (основної діяльності)

Автор | 15.10.2017

У виробничу інфраструктуру Інгулецького комбінату входить 17 структурних підрозділів (на правах цехів), у тому числі 7 основних:

Кар’єр, виробничою потужністю з гірничої маси 70 млн. т в рік. Здійснює розробку Інгулецького родовища залізистих кварцитів.

Цех технологічного автотранспорту – потужністю по об’ємах перевезень понад 60 млн. т в рік. Здійснює перевезення гірничої маси.

Залізничний цех, що здійснює відвантаження розкривних порід з горизонтів кар’єру, і товарної продукції. Здійснює залізничні перевезення усередині кар’єру, перевезення розкривних порід і вивезення товарної продукції.  • Дробильна фабрика виробничою потужністю з переробки більше 36 млн. т руди в рік. Здійснює дроблення, подрібнення руди до потрібної крупності.

Дві збагачувальні фабрики річною виробничою потужністю понад 14,5 млн. т концентрату в рік з масовою долею заліза близько 63,7% і 67 %. Забезпечують виробництво і відвантаження товарного концентрату споживачеві.

Цех магнітно-флотаційного збагачення – виробництво концентрату з масовою долею заліза понад 67,0%. Здійснює збагачення залізорудного концентрату.

Основні засоби Інгулецького ГЗК

До складу основних засобiв Інгулецького ГЗК, що використовуються у здiйсненнi процесу переробки сировини, входять гiрничо-транспортне та дробарно-розмольне обладнання а саме:

– буровi станки – бурiння свердловин для проведення первинного подрiбнення гiрничої маси шляхом руйнування її вибухом;

– екскаватори – навантаження гiрничої маси;

– технологiчний автотранспорт – доставка руди на перевантажувальнi пункти;

– технологiчний залiзничний транспорт – перевезення гiрничої маси та транспортування концентрату;

– дробарно-конвеєрне обладнання – дроблення та транспортування руди на збагачувальнi фабрики;

– млини – здрiбнення рудної маси для збагачення;

– гiдроциклони – роздiлення здрiбненного матерiалу по фракцiям;

– магнiтнi сепаратори – добування магнiтосприйнятливих матерiалiв сухим та мокрим способом;

– флотацiйнi машини – дозбагачення промпродукта що надходить;

– землесоси – перекачка хвостiв збагачення у хвостосховища;

Основнi засоби комбінату на початок та кiнець звiтного перiоду вiдображенi в балансi по первiснiй вартостi. Вибуття основних засобiв здiйснювалося шляхом лiквiдацiї та продажу.

Протягом 2013р. введено в експлуатацiю наступнi основнi об’єкти:

– I черга реконструкцiї об’єктiв хвостовогогосподарства та оборотного водопостачання – 1-й пусковий комплекс. Введена проектна потужнiсть складає 8,44 млн. куб. м емностi хвостосховища.

– II черга реконструкцiї об’єктiв хвостовогогосподарства та оборотного водопостачання – 3-й пусковий комплекс. Введена проектна потужнiсть складає 17,5 млн. куб. м емностi хвостосховища. Вартiсть введених основних засобiв складає 141,083 млн.грн.

Найбiльш масштабним проектом пiдтримки виробничих потужностей найближчого часу є “Будiвництво рудного ЦПТ ПАТ “Інгулецький грничо-збагачувальний комбінат”. Бюджет проекту складає 1739,847 млн.грн. Головна мета реалiзацiї проекту – пiдтримка на досягнутому рiвнi обсягiв видобутку не менш 37 млн. т руди на рiк та виробництва концентрату ММС 15,1 млн. т на рiк. Внаслiдок реалiзацiї проекту буде досягнуто зниження коефiцiєнту розкривних робiт с 1,21 куб. м/т до 0,98 куб. м/т, втягнення в переробку легкозбагачуваної руди у кiлькостi 92 млн. т з коефiцiєнтом розкривання 0 куб. м/т, зниження собiвартостi видобутку руди на 7% (к 2030р.), зниження обсягу iнвестицiй в програму пiдтримки виробничих потужностей на 18% (з 2022р.). Впровадження проекта будiвництва рудного ЦПТ буде здiйснюватись двома пусковими комплексами: – I п.к. тракт “Схiдний” гор. (-300)м – липень 2019р.; – II п.к. тракт “Захiдний” гор. (-360)м – липень 2021р.

Основною проблемою яка впливає на видобувну дiяльнiсть пiдприємства є специфiка вiдкритої розробки запасiв корисних копалин, тому що умови роботи гiрничодобувного пiдприємства безперервно ускладнюються протягом усього перiоду розробки родовища а саме:

– змiна в часi глибини ведення гiрничих робiт;

– збiльшення висоти робочої зони та величини поточного коефiцiєнту розкриву;

– збiльшення, по мiрi заглиблення, частки скельних порiд;

– змiна iз глибиною умов транспортування гiрничої маси з кар’єру до пунктiв доставки.

Для кожної з проблем визначаються свої технiчнi рiшення, капiтальнi вкладення, матерiальнi та енергетичнi ресурси для забезпечення рентабельного виробництва та уникнення збитковостi розробки родовища.

Основними негативними факторами що значною мiрою впливають на господарську дiяльнiсть та фiнансовий стан пiдприємства є:

– загальноекономiчний стан свiтової та внутрiшньої економiки;

– погiршення кон’юнктури та коливання цiн на ринку збуту продукцiї металургiйної промисловостi;

– зростання цiн на енергетичнi та матерiальнi ресурси;

– поглиблення експлуатацiйних горизонтiв кар’єра, що значно ускладнює гiрничi роботи, знижує продуктивнiсть транспортної системи, що як наслiдок збiльшує експлуатацiйнi витрати;

– постiйна потреба в додаткових витратах на збiльшення обсягiв розкривних робiт;

– вiдсутнiсть необхiдної кiлькостi залiзничних вагонiв для перевезення готової продукцiї;

– постiйнi змiни та реформування податкового, валютного та митного законодавства внаслiдок чого можуть iснувати значнi невизначеностi, пов’язанi з застосуванням та тлумаченням нового законодавства, неоднозначними правилами його застосування або їх вiдсутнiсть.

Інгулецький ГЗК – плани роботи на наступний рік

Вiдносно планiв роботи на 2014р. у вiдповiдностi до виробничої програми, господарська дiяльнiсть Інгулецького ГЗК буде направлена на:

– виробництво та реалiзацiю концентрату в обсягах, передбачених рiчною виробничою програмою;

– втiлення технологiй, забезпечюючих збiльшення конкурентоспроможностi концентрату по складу корисних компонентiв та зменшення поточних витрат на виробництво;

– пiдтримку та оновлення виробничих фондiв з метою запобiгання зниження виробничої потужностi;

– реалiзацiю соцiальних програм, природоохоронних заходiв спрямованих на покращення екологiї регiону;

– забезпечення виконання фiнансового плану Товариства з метою подальшого покращення фiнансового стану комбiната.

В рамках технiчної полiтики розвитку комбiната в 2014р. передбачено наступнi заходи:

– розширення вiдвалу № 1, запланована вартiсть робiт складає 182,658 млн.грн;

– продовження будiвництва I черги реконструкцiї об’єктiв хвостового господарства та оборотного водопостачання, вартiсть робiт складає 82,323 млн.грн.;

– продовження будiвництва II черги реконструкцiї об’єктiв хвостовогогосподарства та оборотного водопостачання, вартiстю 195,325 млн.грн.;

Внаслiдок введення потужностей емнiсть хвостосховища додатково складе 16,5 млн. куб. м

– затвердження та початок реалiзацiї стратегiчного проекту “ЦПТ Конвейєрний тракт “Схiдний”. Комплекс дробарно-конвейєрної видачi руди з горизонту -300м. 1-й пусковий комплекс”, спрямованого на пiдтримкуна досягнутому рiвнi обсягiв добування руди та виробництва концентрату.

– подальша реконструкцiя об’єктiв хвостосховища та оборотного водопостачання;

– реалiзацiя програми по оновленню i модернiзацiї виробничих потужностей – проведення реконструкцiї та технiчного переозброєння виробництва по всiй технологiчнiй лiнiї: видобуток руди – дробарно-збагачувальний комплекс – складування вiдходiв збагачення;

– реалiзацiя проектiв спрямованих на зниження використання електроенергiї;

– проведення лабораторних та дослiдних випробувань по збагаченню окислених кварцитiв для визначення доцiльностi подальшої їх переробки;

– розробка фiрмами-технологами технологiчних схем процеса згущення вiдходiв збагачення для подальшого обгрунтування доцiльностi застосування технологiї згущення на ПАТ “IнГЗК”.

Фiнансування для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на Інгулецькому ГЗЕ планується здiйснювати за рахунок власних коштiв пiдприємства, плановий обсяг фiнансування складе 670,4 млн.грн. Головна увага в програмi придiляється пiдвищенню конкурентоздатностi товарного концентрату, впровадженню ресурсозберігаючих технологiй.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

CAPTCHA ImageChange Image