Життєвий цикл проекту: теоретичний огляд його етапів

Автор | 11.10.2017

Життєвий цикл проекту-це період часу від задуму проекту до його закінчення, який може характеризуватися моментом здійснення перших витрат за проектом (поява проекту) і отриманням останньої вигоди (ліквідація проекту) [3].

З ціллю проведення огляду етапів життєвого циклу проекту скористаємося результатами досліджень українських вчених: Москвіна С.О. [13], Циглика І. І. [22], Кобиляцького Л .С. [7], Верби В. А., Загородніх O.A. [3]. Узагальнюючи дані роботи,  можна подати наступну схему життєвого циклу проекту:

 1. Доінвестиційна фаза: аналіз інвестиційних можливостей, бізнес-план, попереднє техніко-економічне обґрунтування, детальне техніко-економічне обґрунтування, доповідь з питань інвестиційних можливостей.
 2. Інвестиційна фаза: переговори з укладення контракту, проектування, матеріалізація проекту (будівництво), маркетинг, підготовка кадрів.
 3. Експлуатаційна фаза: здача проекта замовнику, зміна обладнання, розширення виробництва, інновації.

Дещо інший підхід до теоретичного аналізу етапів життєвого циклу проекту застосований в праці Митяя О.В. [8]. Згідно з результатами його узагальнень, життєвий цикл проекту є концепцією, що розглядає проект як послідовність фаз, подій та етапів, кожна з яких має свою назву та часові межі.

Як правило проектний цикл поділяють на три фази: передінвестиційну, інвестиційну та експлуатаційну, які, у свою чергу, розгалужуються на стадії.

Передінвестиційна фаза включає такі стадії:

 • преідентифікація;
 • ідентифікація;
 • підготовка;
 • розробка та експертиза;
 • детальне проектування.

Інвестиційна фаза охоплює роботи, які можна об’єднати у такі стадії:

 • підготовка і проведення тендерів;
 • інженерно-технічне проектування;
 • будівництво;
 • виробничий маркетинг;
 • навчання персоналу.

Основними стадіями експлуатаційної фази є:

 • здавання в експлуатацію (є граничною між інвестиційною та експлуатаційною фазами, тому може перебувати і в одній, і в іншій);
 • виробнича експлуатація;
 • заміна та оновлення;
 • розширення та інновації;
 • заключна оцінка проекту.

Передінвестиційна фаза

Особливої уваги в праці «Проектний аналіз» Митяя О.В. [8] приділено передінвестиційній фазі життєвого циклу проекту:

Преідентифікація – стадія визначення інвестиційних можливостей, як правило, пов’язана з отриманням інформації потенційними інвесторами про інвестиційні можливості, які виникають на різних рівнях, – від сектора економіки до підприємства.

На стадії ідентифікації провадиться вибір цілей проекту, визначаються завдання, які забезпечують виконання найважливіших планів. На цій стадії складається перелік усіх можливих ідей, здатних забезпечити виконання цілей економічного розвитку. Оскільки загальною метою будь-якого проекту є отримання додаткових вигід, відбір проектів здійснюється шляхом зіставлення можливих результатів від реалізації різних проектів.

Стадія підготовки проекту проходить два етапи: попереднє оцінювання та додаткові дослідження. Мета підготовки проекту – ранжування і відбір варіантів проекту, які потрібно передати для детальної розробки та його становлення Це може відбуватися, якщо:

 • визначено основні та альтернативні варіанти проекту, ідентифіковані основні організаційні й політичні проблеми та віднайдені можливості їх вирішення;
 • є результати приблизної оцінки очікуваних витрат і доходів;
 • є підтримка з боку політичної влади, яка сподівається отримати вигоду від проекту;
 • є підстава й упевненість, що проект матиме надійне фінансування з внутрішніх джерел.

На стадії розробки та експертизи готується інформація, необхідна для прийняття рішення про інвестування. Оскільки підготовка проекту – процес, що передбачає повернення до вже опрацьованих етапів, уточнення раніше сформульованих ідей, варто вибрати найраціональніший варіант проекту шляхом зіставлення відібраних альтернатив за їх відносною вартістю й дохідністю та аналізувати з різним ступенем деталізації технічні, екологічні, фінансові, соціальні та організаційні аспекти проекту.

Під час розробки проекту всі припущення, обрані варіанти мають бути описані та пояснені, що дасть змогу зробити проект більш зрозумілим для учасників, насамперед інвесторів. У випадку відхилення проекту через його нежиттєздатність необхідно ретельно описати причини, а не тільки констатувати факт.

На цій стадії визначаються здійснюваність або достатня обґрунтованість проекту в цілому та за його окремими параметрами: технічна здійснюваність, вплив на довкілля, ринкова ефективність, інституційна прийнятність, соціальні аспекти, фінансова та економічна цінність. Усі ці дослідження виконуються з максимальною точністю шляхом добору оптимальних характеристик, що повторюються, з урахуванням зворотних і взаємних зв’язків, включаючи визначення всіх факторів ризику й невизначеності.

Інвестиційна фаза

Інвестиційна фаза, або фаза впровадження проекту, передбачає широкий спектр консультаційних і проектних робіт у сфері управління проектом. За цієї фази виконуються такі пункти:

 • установлення правової, фінансової та організаційної баз для здійснення проекту;
 • придбання та передача технології;
 • придбання землі, будівельні роботи і встановлення обладнання;
 • виробничий маркетинг, а також забезпечення постачання та формування адміністрації фірми;
 • набір і навчання персоналу;
 • здача в експлуатацію й запуск підприємств.

На стадії підготовки і проведення тендерів найважливішу роль відіграє широке залучення вітчизняних і міжнародних постачальників сировини, матеріалів, обладнання, які пропонують свою участь у проекті. Переговори та укладання угод пов’язані з правовими зобов’язаннями, що виникають під час передачі технології, будівництва будівель, закупівлі та встановлення машин й обладнання, а також фінансування. На цій стадії відбувається підписання угод між інвестором або підприємцем, з одного боку, та фінансовою установою, консультантами, постачальниками сировини та інших ресурсів, з іншого.

Стадія інженерно-технічного проектування передбачає підготовку ділянки, остаточний вибір технології та обладнання, здійснення діапазону робіт з планування і складання графіка будівництва, а також підготовку маршрутно-технологічних карт, масштабних креслень та різноманітних схем.

На стадії будівництва відбувається підготовка ділянки для забудови, спорудження будівель, виконуються інші цивільні будівельні роботи, а також поставка й монтаж устаткування згідно з визначеними програмами та графіками.

Виробничий маркетинг безпосередньо аналізує готовність ринку до появи продукту проекту, а також визначає заходи, що сприяють проведенню ефективної збутової політики, організацію просування товару на ринок. На цій стадії визначаються критичний рівень поставок цього продукту, а також можливі методи стимулювання продажу, в тому числі реклама, цінове стимулювання покупців, продавців та посередників.

Набір і навчання персоналу проводяться одночасно з етапом будівництва й може мати вирішальне значення для очікуваного зростання продуктивності та ефективності роботи підприємства. Особливо важлива ця стадія для великомасштабних проектів, пов’язаних із залученням значної кількості робітників, до яких висуваються серйозні вимоги щодо професійної та кваліфікаційної підготовки. Навчання є невід’ємною частиною інвестиційної фази для проектів, які використовують нові технології, ноу-хау, що потребують особливих навичок персоналу, а також нових прийомів роботи, що підвищують ефективність проектів узагалі.

Здача в експлуатацію і запуск підприємства – це, як правило, стислий за часом, але технічно важливий період здійснення проекту. Він пов’язує інвестиційну фазу з експлуатаційною.

 1. Актуальні питання економіки та управління у сучасних соціально-економічних умовах: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 14–15 жовтня 2013 р. – Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – 313 с. – (серія «ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ»)
 2. Богданов В.В. Управление проектами  в Microsoft  Project  2007: учебный  курс  /  В.В. Богданов. – СПб. : Питер, 2007. – 592 с.
 3. Верба В.А. Проектний аналіз: [підручник] / В.А. Верба, О.А. Загородніх. – К. – КНЕУ, 2000. – 322 с.
 4. Гультяев А.К. Microsoft Office. Project  Server  2003.  Project  Professional  2003.
 5. Заводський Й.С Менеджмент. Том 1. – К.: УФИМБ, 1997. – 543с.
 6. Зубов А. Microsoft  Project  2003:  Популярный  самоучитель  / А.  Зубов. –  СПб.  Питер, 2005. – 256 с.
 7. Кобиляцький Л.С Управління проектами: [навч. посіб] / Кобиляцький Л.С. – К.: МАУП, 2002. – 200 с.
 8. Митяй О.В. Проектний аналіз / Митяй О.В. – К.: Знання, 2011. – 311 с.
 9. Михайловська О.В. Операційний менеджмент / Михайловська О.В. – К.: Кондор, 2008. – 552 с.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

CAPTCHA ImageChange Image