Рекомендації щодо автоматизації інформаційної системи управління вищим навчальним закладом

Автор | 04.11.2017

Керівник будь-якого рівня усвідомлює, що зниження ризику під час ухвалення рішення суттєво залежить від обсягу та достовірності інформації  про  об’єкт  управління,  а  бізнес-процеси,  у  ході  яких приймаються  такі  рішення,  не  можуть  існувати  у  відриві  від  відповідної інформаційної моделі. Більше того, управління інформацією є основною  функцією  менеджерів  різного  рівня.  Головними  складовими  цього  процесу  є,  з  одного  боку,  одержання  достовірної  й актуальної інформації, а з іншого – передача її співробітникам. Сьогодні сміливо можна стверджувати, що системи менеджменту, засновані  на  використанні  інформаційно-комунікаційних  технологій, дозволяють  забезпечити  прискорений  доступ  до  необхідної  інформації, систематизувати базові дані, організувати на їх основі будь-які звіти. Однак ейфорія від наявності таких систем швидко зникне, якщо вищий  навчальний  заклад  спочатку  не  визначить,  які  саме  види інформації  він  хоче  одержувати,  а  також  не  виділить  пріоритетні напрями  її  використання.  Університет  не  повинен  очікувати скорочення штатів після початку експлуатації комп’ютерної системи. Ефект  від  упровадження  таких  систем  знаходиться  в  зовсім  іншій площині, а саме в підвищенні ефективності управління.

Інформаційні та комунікаційні технології за короткий час стали невід’ємною складовою сучасного суспільства. У багатьох країнах світу вільне володіння цими технологіями є складовою базової освіти. Дана тема є актуальною і тому, що майже всі установи використовують автоматизовані системи управління для ведення бухгалтерського обліку. Всі управлінські завдання вирішуються шляхом складання зведеної і аналітичної звітності в офісних електронних документах (MS Excel, MS Word). Зараз для багатьох освітян ввійшло в звичку використовувати комп’ютерні програми, які можуть зробити розклад занять, розподіл аудиторного фонду навчального закладу або розрахувати навантаження викладачів, однак при аналізі інформаційно-програмного забезпечення управління академією Полонійною в Ченстохові, таких систем не виявлено. Тому актуальним є аналіз інформаційних освітніх систем, що доступні на українському та польському ринках.

Дослідник Кравчина О.Є. стверджує, що застосування інформаційних технологій у системі управління освітою є особливо необхідним, оскільки саме управлінські рішення спроможні змінити всю систему в цілому, а від їх правильності та своєчасності залежить ефективність системи освіти. Одним із методів удосконалення системи управління освітою є впровадження новітніх інформаційних систем. Проблемі використання інформаційних технологій в освіти присвячені праці Бикова В.Ю., Жалдака М.І., Ракова С.А., Кухаренко В.М., Гуржія А.М., Жука Ю.О. та ін. Також дослідженням даної теми займались такі вчені як Білощицький А.О., Трегубенко І.Б.

Останній наголошує на недоліках пакетів “Політек-Софт”: статистичному інтерфейсі, складності інформаційного супроводу системи та відсутності підтримки універсальних апаратних платформ.

Для забезпечення ефективного функціонування вищих закладів освіти України в сучасних умовах необхідно реорганізувати систему управління навчальним процесом. У першу чергу, така реорганізація пов’язана з необхідністю реалізації Болонського процесу у системі вищої освіти України та інтенсифікації діяльності вищих навчальних закладів. Існує єдиний ефективний шлях інтенсифікації – інформатизація системи управління вищими закладами освіти на основі створення автоматизованих інформаційних систем та технологій, які забезпечують вирішення завдань збору, обробки, зберігання та ефективного використання інформації у процесі управління. Створення вищим закладом освіти системи управління з використанням комп’ютерної техніки надасть змогу підвищити якість та оперативність вирішення завдань, які виникають у системі управління вищими закладами освіти.

Найпоширенішими автоматизованими системами керування вищим навчальним закладом є пакети комп’ютерних систем “Деканат”, “Бібліограф-2007”, “Колоквіум”, “ПС – персонал” приватного підприємства “Політек-Софт”.

Серед усіх пакетів, які пропонує фірма “Політек-Софт”, найбільш функціональними, з точки зору автоматизації сфер діяльності ВНЗ, є пакети “Деканат” і “Колоквіум”.

Пакет програм “Деканат” призначений для автоматизації планування та обліку навчального процесу в закладах освіти.

У даному пакеті створюється і підтримується база даних, в якій формується та реєструється:

1) структура навчального процесу закладу (предмети, навчальні плани, спеціальності, групи тощо);

2) дані про всіх викладачів закладу та їхнього планового навантаження, розклад роботи;

3) дані щодо всіх студентів закладу та їхньої успішності за весь період навчання;

4) дані про наявні корпуси та аудиторії навчального закладу,їхнього заповнення, розклад занять;

5) щоденні дані про фактичну роботу кожного викладача з кожного предмету.

Пакет програм “Колоквіум” призначений для комп’ютерного тестування знань студентів навчальних закладів України. Пакет має такі особливості:

1)    зручна оболонка для формування тестів;

2)    тестування студентів у різних режимах та на основі результатів тестування оцінювати знання;

3)    забезпечується доступ до бази даних з результатами тестування з метою всебічного аналізу;

4)    автоматична генерація і друк звітів за результатами тестування;

5)    інформаційна сумісність з пакетом програм “Деканат”.

“Політек-Софт” пропонує ще допоміжні пакети, такі як “ПС-Персонал”, “Бібліограф”, “Деканат-Університет-Web”, які використовуються для введення і збереження інформації, тобто використовуються як банки даних. Головним недоліком пакетів, які представляє ПП “Політек-Софт” є відсутність підтримки кредитно-модульної системи. Адже, в рамках інтеграції України в європейське освітнє товариство, проводиться поступова модернізація та удосконалення змісту вищої освіти та організації навчального процесу.

Отже, автоматизація діяльності ВНЗ, яка надає доступ до необхідної користувачам інформації. Інформаційне середовище дозволяє управляти процесами, даними і людьми.

В зв’язку з переходом до європейської системи вищої освіти в контексті Болонського процесу, скороченням набору студентів і конкуренції, що посилюється, в найближчому майбутньому успішними стануть ВНЗ, які здатні швидко реагувати на зовнішні зміни, мають гнучкі бізнес-моделі, розглядають інформаційні технології як основу ефективного управління.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

CAPTCHA ImageChange Image