Академія Полонійна в Ченстохові – види бізнес-інформації, що використовуються в управлінні

Автор | 04.11.2017

Інформація про набір

Це один з найважливіших показників стійкості ВНЗ, правильності обраних  пріоритетів,  внесення  коректив  у  проведення  профорієнтаційної  роботи,  коригування  номенклатури  спеціальностей,  стратегії кадрових  змін  тощо.  Наявність  достовірної  інформації  в  контексті змін за роками дозволить керівництву Академії проводити збалансовану прогнозовану політику,  постійно  зменшуючи  собівартість  навчання студентів. Наявність  корпоративної  інформаційно-аналітичної  системи  дозволить включити в цей процес керівників усіх рівнів університету, і, як наслідок, приймати адекватні рішення.

Інформація про організацію навчального процесу в Академії

На  сьогоднішній  день  більшість  українських  ВНЗ  мають традиційну  форму  організації  навчального  процесу,  яка  коренями сягає  радянських  часів.  Параметрів,  що  визначають  цю  систему освіти, досить багато. До них можна віднести, на вищому рівні – навчальні плани,  розклад  занять,  штатний  розпис,  кадри,  контингент, співвідношення професорсько-викладацького до навчально-допоміжного  й  адміністративного  персоналу;  на  нижньому – навантаження професорсько-викладацького персоналу, погодинний фонд, кількість ставок,  співвідношення  професорсько-викладацького  складу  до приведеного  контингенту  з  кожної  спеціальності,  кількість  груп  і підгруп, наповнюваність академічних груп і т.п. На нинішньому етапі більшість  ВНЗ  збирають,  зберігають  і  обробляють  ці  дані  вручну.

Якщо  врахувати,  що  від  указаної  вище  інформації  досить  жорстко залежить вирішення таких завдань, як зарплата, стипендія, оплата за навчання та її перерахування на розрахунковий рахунок університету і  т.п.,  можна  дійти  висновку:  використання  корпоративних інтегрованих  комп’ютерних  систем  підтримки  процесів, що  регулюють  потоки  зазначеної  бізнес-інформації,  є  вкрай  необхідним  для функціонування  сучасного  ВНЗ.  При  цьому  важливо  пам’ятати,  що над такою сукупністю даних існує безліч звітів, необхідних не тільки контролюючим та керуючим організаціям, але, найголовніше, керівництву університету для прийняття сучасних і актуальних рішень.

Інформація про персонал Академії Полонійної

Ми спеціально виділили цей тип інформації в окремий пункт у зв’язку  з  його  важливістю.  Необхідно  пам’ятати,  що  ВНЗ – це  не школа,  і  значущість  університету  визначається  не  лише  його технологіями  і  середовищем,  але  й  носіями  знань.  У  багатьох випадках  якісний  склад  професорсько-викладацького  персоналу визначають менеджери вищого навчального закладу. Тому володіння актуальною інформацією про співвідношення кількості студентів до науково-педагогічного персоналу з кожної спеціальності, про якісну структуру  такого  співвідношення,  середнє  навантаження  науково-педагогічного персоналу з кожної спеціальності, динаміку їхніх змін, фонд  заробітної  плати  викладачів  у  розрізі  кожної  спеціальності дозволить  керівництву  оперативно  реагувати  на  різного  роду дисбаланси, наявні або потенційні.

Внутрішня фінансова інформація в Академії

Ця  категорія  інформації  описує  основну  бухгалтерську інформацію про майно, що знаходиться на балансі навчального закладу, відношення заробітної плати до валового доходу, співвідношення між загальним і спеціальним фондами, базові показники штатного розпису, середню вартість  навчання студентів,  співвідношення  кількості  бюджетних  і  контрактних студентів тощо. При цьому, польські університети, що мають власні госпрозрахункові підрозділи, повинні уважно відслідковувати аналогічну інформацію, а також мати відповідну зведену бізнес-інформацію про них,  що  надає  можливість  мати  цілісну  картину  благополуччя університету  і  перспектив  його  розвитку.  Очевидно,  що  такий величезний спектр інформації і безліч звітів вимагають використання сучасного  інформаційного  інструментарію.  Більш  того,  ряд  найважливіших фінансових показників має бути погоджено з Міністерством освіти і науки (наприклад, штатний розпис ВНЗ, причому в рамках двох фондів – загального і спеціального, а також кошторису на фінансовий рік, який, до речі, не збігається з роком навчальним). Усе це вимагає прийняття ретельно опрацьованих рішень, заснованих на достовірних фактах.

Внутрішня інформація для зовнішніх користувачів

Саме сьогодні, в епоху небаченого розвитку сучасних телекомунікаційних засобів, і в першу чергу Internet, розгляд цього питання є досить актуальним. Так склалося історично, що більшість ВНЗ значну і дуже важливу інформацію продовжують вважати закритою. Більше того, ряд керівників уживають спеціальних заходів, що не дозволяють не тільки її публікувати, але навіть мати до неї доступ тим, хто в силу своїх  функціональних  обов’язків  повинен  нею  володіти.  У  першу чергу  мова  йде  про  державне  замовлення  на  кожну  спеціальність. Закритість  інформації  дозволяє  маніпулювати  нею  і  вирішувати питання  перерозподілу  державних  місць  не  в  інтересах  ВНЗ,  а  у власних.  Такий  підхід  викривляє  реальні  інтереси  університету, формує  неадекватне  уявлення  про  пріоритети  вищого  навчального закладу.  Довгострокова  наявність  фактора  закритості  певної  бізнес-інформації ВНЗ може призвести до повного перегляду стратегії його розвитку,  аж  до  зміни  статусу,  що  може  погано  вплинути  на формування наукової еліти регіона. Зі зменшенням кількості випускників шкіл, з появою значної кількості приватних ВНЗ, можливістю навчання за кордоном, сучасний університет, що не бажає втрачати своїх  позицій,  зобов’язаний  не  просто  бути  відкритим,  а  й  повинен уміти  всіма  доступними  засобами  представити  всі  аспекти  свого функціонування  суспільству,  і  в  першу  чергу,  використовуючи власний сайт. Це також дозволить залучити й іноземних студентів.

У діяльності сучасних організацій роль інформації як основного джерела прийняття зважених рішень має тенденцію до неухильного зростання.  Така  ситуація  характеризується  не  лише  обсягом інформації,  що  постійно  зростає,  але,  найголовніше,  потребою  в доступності  та  швидкості  доступу  до  неї.  Однак  використання сучасних засобів обробки інформації не гарантує її достовірності та готовності  кінцевих  користувачів  вчасно  її  приймати  та використовувати.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

CAPTCHA ImageChange Image