Обґрунтування доцільності розробки проектів

Автор | 10.07.2019

Серед методів обґрунтування доцільності розробки і реалізації проектів виділяють:

  • проектний аналіз;
  • бізнес-план;
  • методи оцінювання проекту;
  • техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) [3].

Для огляду проектного аналізу як методу обґрунтування доцільності розробки і реалізації проекту скористаємося результатами узагальнень Митяя О.В., що наведені у праці «Проектний аналіз» [1]:

Оцінка проектного ризику

Проектний ризик у загальному розумінні – це небезпека небажаних відхилень від очікуваних станів у майбутньому, із розрахунку яких приймаються рішення в теперішньому.

Хоча майбутнє є непередбачуваним, очікувані події можна передбачати з тією або іншою похибкою (часто дуже низькою) залежно від того, яка природа таких подій: ймовірна чи невизначена.  сучасній економічній практиці аналіз ризику має два види:

• якісний, головним завданням якого є визначення чинників ризику, етапів і роботи, під час виконання яких він виникає, тобто встановлення потенційних зон ризику, після чого можна ідентифікувати всі можливі ризики;

• кількісний, який застосовується для визначення чисельних розмірів окремих ризиків і ризику проекту в цілому. За кількісного аналізу ризику можуть використовувати різноманітні методи.

Найбільш поширеними є: аналіз за допомогою бета-коефіцієнта, метод визначення ймовірності результатів, аналіз сценаріїв, метод моделювання, аналіз чутливості реагування, теорія ігор.

Маркетинговий аналіз

Мета маркетингового аналізу – обґрунтування комерційної спроможності проекту, оцінка можливості реалізації певного продукту на обраному ринку та отримання рівня доходу, що дав би можливість покрити витрати за проектом і задовольнити інтереси інвесторів.

Завдання маркетингового аналізу – збір і аналіз ринкової інформації з метою розробки стратегії проекту, формування програми продажу майбутнього продукту і маркетингової діяльності за проектом.

Багатоступенева методика проведення аналізу (стадії):

  • Аналіз попиту і стратегії його розвитку.
  • Аналіз ринкового середовища (кількісні характеристики: місткість, фаза життєвого циклу, насиченість, темпи зростання, стабільність попиту; якісні характеристики: структура потреб споживачів, мотиви здійснення покупки, процес купівлі, інтенсивність конкуренції).
  • Стратегія проекту (визначення фази життєвого циклу галузі, можливості впливу на ринок, структури витрат порівняно з конкурентами, цінова еластичність попиту на продукт проекту).
  • Маркетингова концепція (визначення зони “продукт – цільова група”, встановлення цілей маркетингу, розробка маркетингової стратегії, визначення комплексу маркетингу, розробка маркетингових заходів і бюджету).
  • Маркетинговий план (документ, що дає детальну оцінку продукції за схемою: продукція, споживачі, конкуренти, тактичні засоби маркетингу, план стимулювання, вплив проекту на наявні групи товарів).

Для встановлення фокусу проекту слід визначити, на який ринок спрямований проект (національний чи міжнародний) та чи не суперечить він зовнішній та внутрішній державній політиці.

Технічний аналіз

Мета технічного аналізу – обґрунтування технічної здійснюваності проекту та визначення рівня його капітальних і поточних витрат.

Основним завданням технічного аналізу є розробка функціональної схеми та фізичного плану промислового підприємства, необхідних для випуску конкретної продукції, а також визначення величини інвестиційних та експлуатаційних затрат.

Економічний аналіз

Метою економічного аналізу проекту є встановлення його національної привабливості, оцінка його економічної ефективності на підставі альтернативної вартості ресурсів, які використовуються у проекті, продукції проекту та визначення можливості сприяння проекту національному добробуту країни.

Також О.В. Митяй [1] виділяє інституціональний, фінансовий, екологічний і фінансовий аналізи.

Згідно з працею Л.В. Ноздріної та інших [3], бізнес-план, як метод обґрунтування доцільності розробки і реалізації проектів – це докладний, чітко структурований і детально підготовлений документ, що описує цілі і задачі, які необхідно вирішити підприємству, способи досягнення поставлених цілей і техніко-економічні показники підприємства і (або) проекту в результаті їх досягнення.

У ньому міститься оцінка теперішнього моменту, сильних і слабких сторін проекту, аналіз ринку і інформація про споживачів продукції або послуг.

Бізнес-план

– дає можливість визначити життєздатність проекту в умовах конкуренції;

– містить орієнтир розвитку проекту (підприємства, організації);

– служить важливим інструментом отримання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.

Використані джерела:

1. Митяй О.В. Проектний аналіз / Митяй О.В. – К.: Знання, 2011. – 311 с.

2. Михайловська О.В. Операційний менеджмент / Михайловська О.В. – К.: Кондор, 2008. – 552 с.

3. Ноздріна Л.В. Управління проектами: [підручник] / Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 432 с.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

CAPTCHA Image

Change Image