Інвестиційні ризики – поняття та види

Автор | 27.11.2017

В широкому сенсі слово “інвестувати” означає:

Прощатися з грошима сьогодні, щоб отримати більшу їх суму в майбутньому.

Сам термін “інвестиція” походить від латинського invest, що означає “вкладати”. Нині інвестиції – це вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення. Тобто гроші необхідно віддати зараз, а винагорода прийде пізніше, якщо прийде взагалі, причому величина її невизначена. Приріст капіталу в результаті його інвестування є компенсацією за інвестиційні ризики втрат від інфляції та неодержання процентів від вкладень. Джерелом приросту капіталу, основним мотивом інвестування є отриманий прибуток.  Головними факторами, які фігурують при аналізі і моделюванні інвестиційного ризику є час і дохідність.

Ризик та підходи до його тлумачення в науковій літературі

В науковій літературі з економіки можна зустріти досить багато різних варіантів визначення терміну “ризик”. Розглянемо три варіанти, які розкривають цю категорію з різних сторін. Так, українські вчені В.В. Вітлінський та Г.І. Великоіваненко пропонують наступне визначення:

Ризик це економічна категорія, яка відображає особливості сприйняття заінтересованими суб’єктами економічних відносин об’єктивно існуючих невизначеності та конфліктності, іманентних процесам цілепокладання, управління, прийняття рішень, оцінювання, що обтяжені можливими загрозами і невикористаними можливостями.

Н.І. Машина надає більш просте і прагматичне визначення:

Ризик це ймовірність загрози втрати підприємством частини своїх ресурсів, недоодержання доходів чи появи додаткових витрат у результаті здійснення певної виробничої і фінансової діяльності.

При розгляді ризику з точки зору економічної кібернетики актуальним є визначення М.М. Клименюка, який зазначає:

Ризик це властивість системи під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів переходити зі стану нормального функціонування, який забезпечує досягнення системою її цілей, до стану відмови.

Передумови виникнення ризику

Передумовами виникнення ризику є:

  1. невизначеність (фундаментальна характеристика недостатньої забезпеченості процесу прийняття рішень знаннями стосовно певної проблемної ситуації);
  2. конфлікт (будь-яке явище, щодо якого можна говорити про незбіг інтересів його учасників, про їх дії, наслідки явища, до яких ці дії призвели, про сторони, так чи інакше зацікавлені в цих наслідках, і про сутність цієї зацікавленості в умовах неоднакових інтересів);
  3. альтернативність (потреба в оцінюванні, управлінні чи виборі з кількох найбільш вигідних стратегій (альтернатив, варіантів)).

За видами підприємницької діяльності ризики поділяють на: фінансові, юридичні, виробничі, комерційні, інвестиційні, інноваційні та страхові. Кожен з цих видів має свої особливості, що зумовлені специфікою певного виду діяльності.

Сутність інвестиційного ризику

Розглянемо інвестиційні ризики з позицій ризику цінних паперів (портфельного ризику). Л.А. Останкова і Н.Ю. Шевченко визначають:

Інвестиційні ризики це невизначеність, пов’язана з можливим знеціненням  інвестиційно-фінансового портфеля, який складається як із власних цінних паперів, так і з придбаних.

І.Ю. Ткаченко зазначає, що інвестування в цінні папери, зазвичай, надаючи можливість отримання більшого доходу, ніж за банківським вкладом, пов’язане з вищими, ніж за вкладом, інвестиційними ризиками збитків. Найбільш головний ризик обумовлений тим, що вартість цінних паперів, які придбані, або з якими пов’язані здійснювані операції, може знизитися у порівнянні з тією, за якою була здійснена операція. Рівень розвитку і ефективності, і ступеня, з якою регулюються ринки, і того, яким захистом регулюючих органів користуються ринки різних країн, є неоднакові. На багатьох ринках існують значні ризики, пов’язані з нерозвиненістю інформаційно-технічної бази, непрозорістю ринку, наявністю конкурентів. Особливо це актуально для сучасної економічної дійсності в Україні.

Види інвестиційних ризиків портфеля цінних паперів

Ризик портфеля цінних паперів включає в себе наступні види інвестиційних ризиків:

Селективний ризик

Селективний ризик це невизначеність, що пов’язана з можливістю неправильного вибору цінних паперів для інвестування. З ціллю його зниження звертаються до спеціальних консалтингових і рейтингових фінансових компаній, які займаються аналізом інвестиційних якостей емісійних цінних паперів.

Часовий ризик

Часовий ризик це – ризик продажу або купівлі цінних паперів у непідходящий для цього час, що призводить до втрат інвестора. Так, зокрема значних сезонних коливань зазнають курси цінних паперів торгівельних та сільськогосподарських підприємств.

Ризик законодавчих змін

Виникає у зв’язку з перереєстрацією акціонерного товариства, отриманням ліцензії на право здійснення операцій з цінними паперами, що викликає додаткові розходи емітента та інвестора.

Ризик зміни купівельної спроможності грошей

Пов’язаний з темпами інфляції в країні. Цей вид інвестиційного ризику позначається на інвесторах, які мають цінні папери з фіксованим доходом. Прості акції, дивіденди за якими не є постійними, захищені від інфляції, оскільки з підвищенням темпів інфляції збільшується і розмір дивіденду, який формується за рахунок прибутку підприємства.

Ризик податкових змін

Пов’язаний з коректуванням оподаткування операцій з цінними паперами, що впливає на доходи юридичних та фізичних осіб – учасників фондового ринку.

Кредитний (діловий) ризик

Обумовлений тим, що емітенти боргових (процентних) цінних паперів можуть біти не в змозі виплачувати проценти по ним та (або) основну суму боргу. Кредитний ризик потребує уваги як фінансових посередників, так і інвесторів. Фінансовий стан емітента часто оцінюють по співвідношенню запозичених та власних засобів. Справа в тому, що банківський кредит є достатньо вигідним джерелом фінансування тільки в тому випадку, якщо сума процентів по ньому нижче від додаткових витрат по випуску емісійних цінних паперів. Однак, чим більшою є частка запозичених засобів у пасиві балансу підприємства, тим більшою є імовірність для акціонерів залишитися без дивідендів, оскільки значна частина прибутку емітента буде передана банку для виплати процентів за кредит. При банкрутстві емітента більша частина виручки від продажу власності підприємства буде направлена на погашення боргу банкам і власникам облігацій, а для компенсації акціонерам понесених ними втрат засобів буде недостатньо.

Відсотковий інвестиційний ризик

Пов’язаний з борговими цінними паперами, або акціями і виникає при підвищенні банківської відсоткової ставки. Якщо внаслідок монетарної політики держави банківська відсоткова ставка підвищується, курсова вартість цінних паперів знижується. Деякі цінні папери, наприклад, корпоративні облігації, за умовами випуску, терміново можуть бути повернені емітентам в умовах стрімкого зростання процентних ставок по банківським депозитам.

Валютний ризик

Характерний для вкладень в цінні папери в іноземній валюті та пояснюється можливістю зміни курсу іноземної валюти. Втрати інвестора виникають при зростанні курсу національної валюти по відношенню до іноземної.

Операційний ризик

Може виникати через неполадки в роботі комп’ютерної системи або обробці інформації, пов’язаних з невисокою кваліфікацією обслуговуючого персоналу, порушеннями в технології операцій з фінансовими інструментами.

Ризик урегулювання розрахунків

Єскладовою операційного ризику. Пов’язаний з можливістю втрат по операціям з цінними паперами внаслідок порушення технології в платіжній системі.

Галузевий інвестиційний ризик

Галузевий інвестиційний ризик це ризик втрат, обумовлених впливом специфіки окремих галузей господарства на інвестиційні якості цінних паперів. При оцінці даного виду інвестиційного ризику аналізують не тільки загальноекономічні показники галузі, але і те, в якій фазі економічного циклу (пожвавлення, зростання, спаду або стагнації) вона знаходиться. Варто відмітити, що одні галузі зазнають значних коливань, а у інших ці коливання проявляються слабше. Наприклад, акції емітентів підприємств масового попиту привабливі, оскільки продукція цих підприємств завжди має попит. Вони мають стійку ліквідність і середню доходність.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

CAPTCHA ImageChange Image