Академія Полонійна в Ченстохові – організаційна структура управління

Автор | 31.10.2017

Ченстоховська Полонійна Академія виконує свої завдання за допомогою відповідних організаційних одиниць, які провадять свою основну діяльність, що полягає в навчанні студентів, дидактичній та науковій роботі, організації науково-дослідницьких робіт, розвиткові національної культури і знань у суспільстві.

Організаційні одиниці Академії утворюються, ліквідуються та перетворюються відповідно до потреб, які виникають у процесі функціонування Академії, а також, реалізують кадрові і фінансові можливості, що стосуються прийняття рішень про утворення, перетворення або ліквідації одиниці.

Якщо положення Закону або статуту не суперечать, організаційні одиниці, згідно з рішенням сенату або на підставі проекту, опрацьованого органом, який займається даною організаційною одиницею, має право утворювати, реорганізовувати або ліквідовувати дану організаційну одиницю при наявності згоди зі сторони засновника.

Проект висновку про створення, реорганізацію або перетворення одиниці повинен окреслювати внутрішню структуру, наукові завдання, дидактичні, або інші питання, що стосуються проектованої одиниці та особовий склад з указанням осіб, які мають кваліфікацію, яка дозволяє обіймати керівні посади.

Основною організаційною одиницею Полонійної Академії є факультет. Організаційними одиницями, що входять до складу факультету, є інститути, школи, кафедри і заклади.

Факультет може провадити навчання принаймні за одним напрямом навчання.

Факультет організує і координує навчання студентів а також, наукових і дидактичних кадрів , а також, наукових досліджень. До компетенцій факультету належать питання, що відносяться до практики студентів, а також, з державними і закордонними осередками та інституціями науковими, науково-дидактичними, культурними та освітніми.

Внутрішніми одиницями факультету можуть бути:

– інститути;

– школи.

В рамках інституту / школи можуть бути утворені кафедри.

В рамках кафедр можуть бути утворені певні заклади.

В рамках закладів можуть бути створені лабораторії та інші одиниці.

Кафедри, так само як і заклади, що служать забезпеченню викладення певних дисциплін та мають виконувати певні завдання в сфері навчання студентів, наукових і дидактичних кадрів, а також, наукових досліджень, можуть бути об’єднані у відомства.

Інститут або школу можна утворити, якщо в наявному особовому складі є щонайменше один академічний викладач, який має науковий титул і працює в Академії Полонійній за основним місцем роботи.

Інститут або школа організує і провадить роботу у сфері навчання студентів, а також, наукових досліджень, а також, навчання наукових та дидактичних кадрів. Інститут має справу з практиками студентів, а також, з державними та закордонними осередками і науковими інституціями, науково-педагогічними, культурними або освітніми.

Система управління якістю освіти

Органами влади або інституту є рада інституту або директор.

Директор номінується на каденцію ректором.

Роботою ради інституту керує її керівник.

До повноважень ради інституту належить:

– встановлення основних напрямів діяльності інституту;

– направляє до ради факультету плани наукових досліджень, а також, проекти планів співпраці з іншими одиницями;

– направляє до ради факультету проекти планів навчання і освітніх програм;

– діє в напрямі забезпечення сприятливих умов і напрямів розвитку наукових і педагогічних кадрів інституту, а також, оцінює їх розвиток;

– вносить пропозиції щодо справ змін організаційної структури інституту;

– здійснює контроль над діяльністю інституту;

– в разі потреби ухвалює внутрішній регулямін інституту, що після ухвалення радою факультету підлягає ухваленню ректором.

Повноваження директора інституту в складі Академії

Директор інституту здійснює управління інститутом, а саме:

– представляє інститут в справах, зовнішніх по відношенню до Академії;

– керує радою інституту;

– виконує ухвали ради факультету і ради інституту;

– приймає рішення, що стосуються функціонування інституту в справах, що не належать до сфери діяльності інших органців;

– опрацьовує проекти планів науково-дослідницької діяльності;

– здійснює діяльність в сфері апробації науково-дослідного доробку інституту, а також, зв’язки, що виникають внаслідок необхідності проходження практики студентами;

– є опікуном студентів;

– є керівником всіх працівників інституту;

– представляє пропозиції щодо зайнятості, відпусток, нагород і відзнак для працівників інституту;

– здійснює нагляд над діяльністю організаційних одиниць, що входять до структури інституту;

– визначає сферу діяльності заступника директора;

– встановлює план занять інституту відповідно до меж, встановлених радою факультету;

– складає звіт про діяльність інституту на кінець академічного року.

Ректор відповідно до пропозиції ради інституту, ухваленої радою факультету, може створити посаду заступника директора інституту.

Декан може надати директорові інституту або його заступникові повноваження з прийняття рішень від його імені в індивідуальних справах, що стосуються студентів.

Організаційна структура Академії Полонійної

Адміністрацією академіє керує канцлер. Канцлера призначає і відкликає засновник за пропозицією ректора. Канцлер працює в академії на основі умови про працю, підписаної ректором. Канцлер звітує за свою діяльність перед ректором. В коло обов’язків адміністрації належить вирішення організаційних, технічних і фінансових справ, а також, певні службові функції, що пов’язані з науковою та викладацькою діяльністю. Відповідно до статуту академії, сенат щонайменше один раз протягом своєї каденції здійснює оцінку діяльності адміністрації. Критерії якості роботи встановлюються сенатом за внеском ректора. Організацію і засади діяльності адміністрації академії окреслює організаційний регулямін (регламент). Організаційний регламент затверджується засновником.

Заступником канцлера (керівника адміністрації) є квестор (головний бухгалтер). Квестора призначає і відкликає засновник за поданням ректора. Квестор звітується за свою діяльність перед канцлером. До сфери адміністративних функцій, які виконуються безпосередньо ректором, належать наступні питання: розвиток академії, функціонування секретаріату ректора; організація наукової та дослідницької діяльності студентів, співпраця з резидентами і нерезидентами та інше.

Структура Полонійної академії в Ченстохові (інтердисциплінарний факульетет)

Структура включає наступні школи та інститути:

  1. Інститут Економіки, адміністрації та політології, що включає наступні кафедри:

кафедра економіки та фінансів;

кафедра організації та управління;

кафедра державного управління.

  1. Інститут мов, культури і літератури, що включає наступні кафедри:

кафедра мовної освіти;

кафедра світової літератури;

кафедра міжнародних культур.

  1. Інститут здоров’я і сестринської справи, що включає наступні кафедри:

кафедра сестринської справи;

кафедра публічної охорони здоров’я.

  1. Європейська школа дипломатії, що включає кафедри:

кафедра дипломатії і зовнішньої політики;

кафедра міжнародних економічних відносин;

кафедра геополітики і стратегії).

  1. Бізнес-школа в Ченстохові, яка включає наступні кафедри:

кафедра міжнародних економічно-правових відносин;

кафедра міжнародного бізнесу.

  1. Європейська школа перекладу, яка включає наступні кафедри:

кафедра спеціалізованого перекладу;

кафедра транслаторики.

  1. Міжнародна докторантська школа.

На даний час ректором Полонійної академії в Ченстохові є:

  1. prof. dr hab. Władysław Majkowski

Проректор у справах студентів:

  1. prof. nzw. dr hab. Stanisław Łupiński

Канцлер:

mgr Dariusz Sękiewicz

Декан міждисциплінарного факультету:

prof. nzw. dr hab. Helena Burunowa.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

CAPTCHA ImageChange Image