Місія діяльності ПАТ “Південний ГЗК” (ЮГОК)

Дерево цілей Південного ГЗК

Місія діяльності ВАТ “Південний гірничо-збагачувальний комбінат” – задоволення потреб металургійних комбінатів України  та Східної і Центральної Європи у високоякісних залізорудних матеріалах: концентраті та агломераті. Об’єднання матерiальних, фiнансових, трудових ресурсiв учасникiв товариства для здiйснення господарської дiяльностi та одержання прибутку. Стратегічні цілі ПАТ “ПГЗК” Місія діяльності Південного комбінату розподіляється на наступні стратегічні цілі: Підвищити рівень конкурентоспроможності концентрату… Читати далі »

Принципи функціонування ринків праці в розвинутих країнах світу

модель ринку праці

Протягом останніх десятиліть відбувається загальний процес глобалізації ринку праці, формування єдиного механізму задоволення пропозиції робочої сили не залежно від конкретного місця проживання тієї чи іншої людини. Проте це не означає зникнення національної специфіки ринків праці і стратегій їх регулювання, які зумовлені соціально-економічними, політичними та історичними особливостями кожної окремої країни. Концепція державної політики зайнятості залежить від… Читати далі »

Відбір факторів для моделювання кількості ДТП

Процес побудови багатофакторної регресійної моделі є досить складним. Першим етапом його реалізації є вибір усіх можливих факторів, які несуть вплив на об’єкт (процес, явище), що вивчається. Н цьому етапі необхідно проаналізувати сам економічний процес, розглянути його з позицій різних розділів економічної теорії, виявити якомога більше факторів, що в конкретному випадку можуть справити суттєвий або несуттєвий… Читати далі »

ДТП та актуальність їх дослідження

ДТП

Транспорт – специфічна галузь народного господарства. Він не створює, як інші виробничі сектори, нових матеріальних цінностей. Результатом роботи транспорту є переміщення вантажів і людей. Вантажний транспорт належить до виробничої сфери. Пасажирський, здійснюючи перевезення людей, належить до обслуговуючих галузей. Важливість транспорту полягає в тому, що він забезпечує зв’язки між галузями, підприємствами, регіонами країни, зарубіжними державами. Без… Читати далі »

Інвестиційний потенціал дорогоцінних металів

золото

Актуальність дослідження В умовах високого рівня волатильності вільноконвертованих валют та зростання середнього рівня цін в Україні, такі фінансові інструменти як інвестиції в національну та вільноконвертовану валюту вже не в змозі забезпечити інвестору гідний дохід. З огляду на це дедалі частіше об’єктом інвестування завбачливих інвесторів виступають дорогоцінні метали. Однак, все ж ця тенденція більшою мірою виявлена… Читати далі »

Характеристика функціонального стану організму

Функціональний стан

Інтегральним показником мобілізації працездатності людини при виконанні професійної діяльності є функціональний стан організму. Функціональний стан це інтегральний комплекс фізіологічних функцій і якостей людини, які забезпечують ефективне виконання професійної роботи при певному рівні фізіологічних затрат організму. Поняття функціональних станів охоплює три якісно відмінні функціональні стани організму — нормальний, граничний і патологічний. Функціональний стан в процесі праці Оцінка… Читати далі »

Основні поняття портфельного інвестування

Інвестиційний портфель

Розкриємо сутність деяких понять, що пов’язані з інвестиційним портфелем та принципами його формування взагалі. Інвестиційний портфель та його цілі М. В. Чиченов розглядає інвестиційний портфель як: Ціленаправлено сформовану сукупність об’єктів реального і фінансового інвестування, які призначені для здійснення інвестиційної діяльності у відповідності з розробленою інвестиційною стратегією підприємства. При формуванні будь-якого інвестиційного портфелю, інвестор ставить перед… Читати далі »

Інвестиційні ризики – поняття та види

Інвестиційні ризики

В широкому сенсі слово “інвестувати” означає: Прощатися з грошима сьогодні, щоб отримати більшу їх суму в майбутньому. Сам термін “інвестиція” походить від латинського invest, що означає “вкладати”. Нині інвестиції – це вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення. Тобто гроші необхідно віддати зараз, а винагорода прийде пізніше, якщо прийде взагалі, причому величина її невизначена. Приріст… Читати далі »

Державний кредит в Україні – особливості та проблеми

Державний кредит в Україні

Актуальність дослідження. В умовах кризового стану сучасної економіки України, що супроводжується наявністю дефіциту державного бюджету, актуальним є питання оптимізації механізму здійснення державного кредитування.  Така оптимізація є одним з цілком виправданих інструментів наповнення державного бюджету та підтримки платіжного балансу. Це, в свою чергу, обумовлює необхідність  дослідження сутності і особливостей державного кредиту, сучасного стану його функціонування в… Читати далі »

Соціальний експеримент щодо запровадження нових форм соціальних відхилень

Соціальний експеримент

Експеримент є загальнонауковим методом отримання нових знань в умовах, підконтрольних досліднику. Соціологія запозичила його зі сфери природничих наук, де він є одним з найпоширеніших. Соціологічний експеримент – метод дослідження, під час якого отримують інформацію про кількісні та якісні зміни характеристик, діяльності та поведінки соціального об’єкта (індивіда, групи, спільноти) під дією певних факторів, у спеціально створених… Читати далі »