Соціологічне дослідження на тему “Ціннісні орієнтації”

Автор | 25.11.2017

Програма соціологічного дослідження – це документ, в якому містяться методологія та методи дослідження, проблема, що потребує вирішення, ціль та задачі дослідження, його об’єкт і предмет, висуваються початкові гіпотези, наводяться використовувані поняття, складається організаційно-технічний план  робіт. Визначимо всі ці елементи відповідно до заданої теми дослідження.

 1. Проблемою, що потребує вирішення є питання про те, які саме ціннісні орієнтації переважають в студентів ІІ-V курсів конкретного навчального закладу.
 2. Ціллю виконання даного соціологічного дослідження є отримання інформації щодо ціннісних орієнтацій студентів ІІ-V курсів, яка буде представлена у вигляді середнього балу для кожного ціннісного фактора.
 3. Паралельно з головною ціллю дослідження необхідно вирішити такі задачі:

– Яким чином ціннісні орієнтації студентів впливають на якість їхнього навчання?

– чи впливають ціннісні орієнтації на рішення про вступ о того чи іншого навчального закладу?

– яка частина студентів, при навчанні переслідує ціль отримання якісного знання в певній галузі знань?

В ході підготовчого етапу дослідження необхідно вирішити питання про те, в якому саме розрізі необхідно досліджувати ціннісні орієнтації студентів.

 1. Об’єктом дослідження є студентство ІІ-V курсів Криворізького економічного інституту. Об’єкт дослідження вивчається в статиці.
 2. Предметом дослідження є ціннісні орієнтації студентів ІІ- V курсів Криворізького економічного інституту.
 3. Висунемо початкову гіпотезу, яка задає напрямок, в якому здійснюватиметься все соціологічне дослідження:

– Низька успішність серед студентів ІІ-V курсів Криворізького економічного інституту спричинена викривленістю їх ціннісних орієнтацій, неправильними поглядами на навчальний процес, складністю або небажанням організувати самостійну роботу, яка є основним елементом системи сучасного освітнього процесу;

 1. Здійснимо теоретичний аналіз поняття “ціннісна орієнтація”:

Ціннісна орієнтація—це вибір особистістю такого типу поведінки (вчинку), в основі якого лежать певні, з тою чи іншою глибиною усвідомлені (чи взагалі неусвідомлені) цінності. Якщо для одних людей практиковані в суспільстві цінності самоочевидні й вони схильні в своїй поведінці орієнтуватися саме на них цілком усвідомлено, то для інших ці цінності можуть бути незрозумілими, недосяжними або, що зовсім не рідко, уявлятися формальними, декларативними. В цьому випадку справжні морально-ціннісні орієнтації особистості можуть бути нею недостатньо усвідомленими і встановити їх можливо лише за поведінкою людини протягом ряду років. Саме лінія поведінки, моральне самопочуття особистості дають достатню підставу стверджувати, що морально-ціннісна орієнтація свідомості стійкіше виражає моральний сенс ціннісних координат у виборі вчинків і дій особистості, ніж окремі спонукання чи оцінки.

 1. Оскільки при вирішенні задачі дослідження ми матимемо справу з великою групою людей, то застосування суцільного дослідження буде дуже складним для здійснення на практиці. Тому скористаємося вибірковим методом як альтернативою до суцільного дослідження. Генеральною сукупністю є сукупність студентів ІІ-V курсів Криворізького економічного інституту всіх форм навчання та всіх спеціальностей на момент проведення дослідження. Загальна кількість студентів: 1990 чол. Основу вибірки становить повний перелік студентів КЕІ ІІ-V курсів, що поданий в алфавітному порядку та пронумерований, починаючи з 1. Одиницею сукупності є кожен окремий студент, оскільки він є носієм ознаки, яка підлягає реєстрації.

Визначимо обсяг вибірки, яка буде використовуватись для здійснення задачі дослідження. Цей обсяг найперше залежить від однорідності об’єктів, які досліджуються. Зважаючи на те, що студентство є більш менш однорідною групою людей (оскільки всі вони мають приблизно однаковий вік, обрали однакову галузь знань для здобуття освіти тощо), то ми вважаємо, що для отримання адекватних результатів достатньо буде вибірки зі 100 чоловік. Крім того, виходячи з припущення про те, що ціннісні орієнтації осіб, які належать до різних академічних груп, курсів, спеціальностей, статі не відрізняються значною мірою, то немає необхідності формувати квотну вибірку.

Основний принцип побудови вибірки полягає в тому, щоб забезпечити всім елементам генеральної сукупності рівні шанси потрапити до вибірки. Однак навіть найбільш прискіпливе дотримання цього принципу не захищає вибірку від викривлень. Скористаємось методом простого випадкового відбору з використанням таблиці випадкових чисел. В умовах сформованої основи вибірки легко організувати процедуру випадкового відбору. Кожна з різновидностей даної процедури може здійснюватися різними способами. При формуванні вибірки скористаємося процедурою, що заснована на використанні таблиці випадкових чисел. Таким чином, в ході проведенні процедури буде сформована вибірка, що складається зі 100 осіб.

 1. Оскільки питання ціннісних орієнтацій є особистою справою кожного студента, яку він можливо не бажає розголошувати, то недоцільно було б збирати подібну інформації шляхом здійснення інтерв’ю, тому вирішення задачі дослідження буде проводитись шляхом анкетного опитування, в ході якого анкетер надаватиме анкету, яка має наступний зміст:

Анкета для соціологічного дослідження

 1. Вік.
  2. Сімейний стан.
  3. Діти.
 2. Вкажіть будь-ласка ступінь значимості зазначених життєвих цінностей для Вас. Для цього поставте біля кожного пункту (а-і) бали від 1 до 10. Більшому балу відповідає більший ступінь значимості.

а) Професія і кар’єрний ріст;

б) любов (духовна і фізична близькість з коханою людиною);

в) соціальний статус;

г) щасливе сімейне життя;

д) активна життєва позиція;

е) здоров’я;

є) свобода (самостійність, незалежність у судженнях та вчинках);

ж) щастя інших (добробут, розвиток і вдосконалення інших людей, всього народу, людства в цілому);

з) розвиток (робота над собою, постійне фізичне і духовне вдосконалення);

и) пізнання (можливість розширення своєї освіти, кругозору, загальної культури, інтелектуальний розвиток);

і) свій варіант.

 1. Чому Ви вирішили вступити до вищого навчального закладу?
  а) Необхідно отримати диплом;
  б) можливість інтелектуального розвитку;
  в) можливість поліпшити своє матеріальне становище в результаті отриманні професії;
  г) отримання професії “за покликанням”;
  д) бажання батьків;
  е) для самоствердження;
  ж) свій варіант.
 2. Чому ви вирішили обрати таку галузь знань як “Економіка та підприємництво”?
 3. Як плануєте застосувати знання, отримані пі час навчання в ВНЗ?
  а) буду працювати за обраною професією; б) планую займатися науковою діяльністю; в) отримання знань – це не головне; б) не буду працювати за даною професією; в) ще не вирішив(ла).

Опитуваний зможе таємно заповнити анкету та віддати її анкетерові відразу або через деякий час.

Організаційно-технічний план дослідження

 1. Строк проведення роботи: 15 травня – 5 червня 2012 року.
 2. Виконавець: відділ зв’язків з громадськістю ради студентського самоврядування Криворізького економічного інституту.
 3. Формою звітності є стаття до студентської газети, в якій мають бути представлені середні значення по кожному фактору (питання №4 анкети), процентні співвідношення по відповідям студентів (питання 5,7) та ґрунтовний аналіз відповідей студентів на питання №6.
 4. Контроль за достовірністю результатів гарантується прозорістю проведення процедури, можливістю будь-якої особи за бажанням взяти участь у проведенні дослідження, стати спостерігачем. Строки проведення дослідження попередньо висвітлюються в студентській газеті.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

CAPTCHA ImageChange Image