Інгулецький ГЗК – структура і функції управління

Автор | 15.10.2017

В органiзацiйно-структурному планi схема комбiнату представлена у виглядi об’єднання: Гiрничо-транспортного комплексу – Дробарно-збагачувального комплексу – Цеху шламового господарства – Блоку допомiжних цехiв – Управлiння. Видобуток руди виконується вiдкритим способом з широким втiленням прогресивної циклiчно-поточної технологiї. Транспортування руди з глибоких горизонтiв кар’єра здiйснюється з використанням автомобiльного та конвейєрного транспорту до дробарно-збагачувального комплексу. Прийняття в збагаченнi двох технологiй (з шаровим помолом та безшаровим) дає можливiсть маневрувати кiлькiсними та якiсними показниками концентрату, як для збiльшення вмiсту залiза, так i для обсягiв виробництва. До iнфраструктури ПАТ “Iнгулецький ГЗК” входять наступнi структурнi пiдроздiли:

 1. Кар’єр – видобування та вiдвантаження гiрничої маси, укладання розкривних порiд на вiдвали;
 2. Дробарна фабрика – подрiбнення рудної маси що надходить для збагачення, транспортування руди на збагачувальнi фабрики;
 3. Рудозбагачувальна фабрика 1 ІнГЗК – видобування магнiтосприйнятливих матерiалiв сухим та мокрим способом та знешламлювання промпродукта;
 4. Рудозбагачувальна фабрика 2 ІнГЗК – видобування магнiтосприйнятливих матерiалiв сухим та мокрим способом та знешламлювання промпродукта;
 5. Цех технологiчного автотранспорту – доставка руди до мiсця приймання, перевезення розкривних порiд на перевантажувальнi пункти, будiвництво дамби шламосховища;
 6. Автотранспортний цех – перевезення персоналу;
 7. Залiзничний цех – перевезення гiрничої маси на вiдвал та дамбу шламосховища, транспортування концентрату;
 8. Цех технiчного водопостачання та шламового господарства – мережi виробничого водопостачання та гiдротранспорта, перекачка хвостiв збагачення (пульпи) у хвостосховище;
 9. Центральна комплексна лабораторiя – контроль за якiстю продукцiї;
 10. Цех технологiчної диспетчеризацiї – забезпечення зв’язком;
 11. Вiддiл технiчного контроля – контроль за якiстю продукцiї;
 12. Цех мереж та пiдстанцiй;
 13. Цех автоматизацiї технологiчних процесiв – реорганiзовано у вiддiл Управлiння “Вiддiл корпоративних iнформацiйних систем;
 14. Цех Управлiння;
 15. Цех пiдготовки виробництва;
 16. Управлiння безпеки;
 17. Управлiння капiтального будiвництва та ремонта;
 18. СОАСС (спецiалiзована об’ектова аварiйно-рятiвна служба);

Допоміжний комплекс комбінату включає:

Цех технічного водопостачання і шламового господарства. Здійснює приймання, транспортування і організоване складування хвостів переділу збагачувальних фабрик і забезпечення їх водою для процесу збагачення.

Автотранспортний цех. Здійснює перевезення робітників і ТМЦ, забезпечує доставку питної і технічної води, харчування.

Центральна комплексна лабораторія. Виконує роботи з контролю процесу збагачення, стану природного довкілля, підтримці працездатності і електротехнічного, ваговимірювального устаткування, бере участь в проведенні контролю якості товарно-матеріальних цінностей.

Відділ технічного контролю. Основним завданням є контроль якості відвантажуваного концентрату, видача сертифікатів якості на готову продукцію.

Цех технологічної диспетчеризації. Забезпечує надійний і якісний зв’язок.

Цех мереж і підстанцій. Здійснює безперебійне електропостачання споживачів комбінату електроенергією, проведення всіх видів ремонтів і оперативне обслуговування електроустаткування цеху, використання виробничих потужностей і достовірний облік отриманої і відпущеної електроенергії.

Цех автоматизації технологічних процесів. Здійснює установку, обслуговування, профілактику і ремонт програмно-апаратних комплексів і блоків систем автоматизації технологічних процесів.

Цех підготовки виробництва комбінату. Здійснює відвантаження, складування, складський облік і зберігання товарно-матеріальних цінностей, забезпечує підрозділи комбінату обладнанням, матеріалами, запасними частинами.

Спеціалізована об’єктова аварійно-рятувальна служба. Здійснює цілодобове чергування і в разі аварійного виклику займається порятунком людей і безпосередньо ліквідацією аварії.

Управління безпеки. Здійснює охорону власності і матеріальних цінностей Інгулецького комбінату, своєчасне виявлення і усунення погроз персоналу, фінансовим і матеріальним ресурсам комбінату, проведення ревізій, перевірок, інвентаризацій, аналіз фінансово-господарської діяльності структурних підрозділів.

Значних змiн в органiзацiйнiй структурi ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» порiвняно з попереднiм перiодом не вiдбувалось.

Інгулецький ГЗК – опис функцій керівництва генерального директора комбінату

Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює одноособовий Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Товариства.

До компетенцiї Генерального директора Товариства належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Інгулецького ГЗК, що охоплює юридичнi та фактичнi дiї, якi здiйснюються у внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi дiяльностi Товариства, крiм питань та дiй, що належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числi i виключної компетенцiї цих органiв.

Генеральний директор Товариства має право:

– вирiшувати питання поточної господарської дiяльностi ІнГЗК;

– без доручення здiйснювати будь-якi юридичнi та фактичнi дiї вiд iменi Товариства, щодо яких вiн був уповноважений Статутом, в межах компетенцiї та повноважень останнього, або був уповноважений вiдповiдним рiшенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства

– представляти Інгулецький ГЗК в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, вести переговори, самостiйно укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi угоди, договори, контракти та iншi правочини, а для здiйснення яких, вiдповiдно до Статуту та внутрiшнiх положень Товариства, необхiдно рiшення Наглядової ради та/або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства – пiсля отримання рiшень вказаних органiв управлiння Товариства про вчинення таких правочинiв;

– укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акцiонерiв Товариства;

– вiдкривати розрахунковi та iншi рахунки в банкiвських та фiнансових установах України або за кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних, касових та iнших фiнансових операцiй Товариства;

– розпоряджатися майном та коштами комбінату, з урахуванням обмежень встановлених Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та/або Загальних зборiв Товариства;

– з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, видавати (без права передоручення), пiдписувати та вiдкликати доручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;

– видавати накази, розпорядження та iншi органiзацiйно-розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства;

– приймати на роботу, звiльняти з роботи, приймати iншi рiшення з питань трудових вiдносин Товариства з працiвниками Товариства;

– вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства та накладання на них стягнень;

– надавати розпорядження та/або вказiвки, якi є обов’язковими для виконання усiма особами, якi знаходяться у трудових вiдносинах iз Товариством, та усiма уповноваженими представниками Товариства;

– пiдписувати колективнi договори з трудовим колективом Товариства;

– здiйснювати iншi права та повноваження, передбаченi Статутом.

Генеральний директор ТОВ «Інгулецький ГЗК» зобов’язаний:

– виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, прийнятi в межах повноважень та компетенцiї, встановленої Статутом;

– дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;

– дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов’язки у вiдношеннi до Товариства розумно та добросовiсно;

– не використовувати можливостi Товариства у сферi господарської дiяльностi у власних приватних цiлях;

– не розголошувати iнформацiю, яка включає службову або комерцiйну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати iншим особам iнформацiю, яка стала йому вiдомою про дiяльнiсть Товариства, та яка може певним чином мати вплив на дiлову репутацiю Товариства;

– своєчасно доводити до вiдома Наглядової ради iнформацiю щодо юридичних осiб, у яких вiн володiє 20 та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, обiймає посади в органах управлiння iнших юридичних осiб, а також про правочини Товариства, що здiйснюються, або такi, що будуть здiйсненi у майбутньому, та щодо яких вiн може бути визнаний зацiкавленою особою.

Генеральний директор Товариства несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, якi заподiянi Товариству його винними дiями (бездiяльнiстю), якщо iншi пiдстави та мiра вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України.

Порядок розкриття iнформацiї про дiяльнiсть Товариства в засобах масової iнформацiї встановлюється Генеральним директором Товариства вiдповiдно до iнформацiйної полiтики Товариства та iнших внутрiшнiх документiв Товариства.

За виконання обов’язкiв Генеральному директору Товариства виплачується винагорода визначена умовами цивiльно-правового чи трудового договору (контракту) затверджених Наглядовою радою.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Часткою у Статутному капiталi ПАТ “Інгулецький ГЗК” не володiє.

Інгулецький ГЗК – опис функцій керівництва голови наглядової ради

Наглядова рада Інгулецького комбінату є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства:

– Керує роботою Наглядової ради Товариства.

– Скликає засiдання Наглядової ради Товариства та головує на них.

– Затверджує порядок денний засiдань Наглядової ради Товариства.

– Виступає вiд iменi Наглядової ради Товариства та представляє її права та iнтереси у взаємовiдносинах з iншими органами Товариства та їх посадовими особами. На пiдставi рiшення

Наглядової ради Товариства представляє iнтереси Наглядової ради Товариства у взаємовiдносинах з юридичними та фiзичними особами.

– Пiдписує вiд iменi Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на пiдставi рiшень Наглядової ради Товариства.

– На пiдставi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, пiдписує i розриває договори мiж Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.

– На пiдставi вiдповiдних рiшень Наглядової ради Товариства пiдписує вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства, та/або розриває такий трудовий договiр (контракт).

– Пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради Товариства.

За свою дiяльнiсть члени Наглядової ради винагороду не отримують. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Інгулецький ГЗК – опис функцій керівництва члена наглядової ради

Повноваження члена Наглядової ради Товариства дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження дотримуючись умов договору, укладеного мiж Товариством та особою, обраною у члени Наглядової ради.

За свою дiяльнiсть члени Наглядової ради винагороду не отримують. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Інгулецький ГЗК – опис функцій керівництва головного бухгалтера

Головний бухгалтер впроваджує облiкову полiтику Товариства, засновану на єдиних методологiчних засадах i методах, передбачених Нацiональними положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку та Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). Головний бухгалтер виконує свої обов’язки згiдно iз законодавством України, наказами та розпорядженнями по пiдприємству, прийнятою на ПАТ “IНГЗК” облiковою полiтикою та посадовою iнструкцiєю.

Розмiр винагороди головного бухгалтера визначається згiдно з умовами трудового договору.

Часткою у Статутному капiталi ПАТ “IНГЗК” не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Інформація про останні чергові збори акціонерів

Дата проведення: 01 квітня 2014 року.

Порядок денний:

1.Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

2.Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.

3.Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.

4.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк.

5.Визначення порядку розподiлу прибутку за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi.

6.Визначення порядку розподiлу нерозподiленого прибутку Товариства минулих рокiв. (У зв’язку з вiдсутнiстю пропозицiй питання зняте з розгляду).

7.Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру дивiдендiв за простими акцiями Товариства, а також визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строку їх виплати. (У зв’язку з вiдсутнiстю пропозицiй питання зняте з розгляду).

8.Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства.

9.Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.

10.Встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства.

11.Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

12.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.

13.Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.

14.Вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.

Всi питання порядку денного розглянутi згiдно затвердженого регламента, та по всiм питанням загальними зборами акцiонерiв прийнятi вiдповiднi рiшення. Питання порядку денного для розгляду на загальних зборах акцiонерiв попередньо затвердженi Наглядовою радою.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

CAPTCHA ImageChange Image