Сутність акції як цінного паперу

Автор | 25.11.2017

Розглянемо сутність та економічне значення акції як одного з видів цінних паперів, види акцій та механізми їх випуску.

Акція як один з найпоширеніших видів цінних паперів

Акція — це цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в ньому і право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна за ліквідації акціонерного товариства.

Акції можуть бути іменними та на пред’явника, привілейованими і простими. Громадяни мають право бути власниками, як правило, іменних акцій. Обіг останніх фіксується у книзі реєстрації акцій відповідних товариств. До неї вносяться відомості про власника акцій, час їхнього придбання та кількість у кожного акціонера. Щодо акцій на пред’явника, то реєструється лише їхня загальна кількість.

Привілейовані акції дають власникові переважне право на одержання дивідендів, а також на першочергову участь у розподілі майна акціонерного товариства в разі його ліквідації. Вони можуть випускатися із фіксованим у відсотках від їхньої номінальної вартості розміром щорічного дивіденду. Тоді дивіденди товариство мусить виплачувати в зазначеному розмірі, незалежно від абсолютної величини одержаного прибутку у відповідному році. У тому разі, коли прибуток відповідного року буде недостатнім, виплату дивідендів на такі акції треба проводити за рахунок резервного фонду акціонерного товариства.

Випуск усіх видів акцій акціонерним товариством здійснюється у розмірі його статутного фонду або на всю вартість майна державного підприємства у разі перетворення останнього на акціонерне товариство. До цього треба додати, що привілейовані акції можуть бути випущені на суму, що не перевищує 10% статутного фонду акціонерного товариства.

Емітентом акцій може бути тільки акціонерне товариство. Порядок прийняття відповідним органом акціонерного товариства рішення про розміщення емісії акцій визначається законом, який регулює питання створення, діяльності та ліквідації акціонерних товариств. Акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті. Мінімальна номінальна вартість акції не може бути менше однієї копійки.

У сертифікаті акції (акцій) зазначаються вид цінного паперу, найменування акціонерного товариства, серія і номер сертифіката, міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу, тип і клас акцій, номінальна вартість акції, кількість акцій, що належить власнику за таким сертифікатом, ім’я (найменування) власника, підпис керівника емітента або іншої уповноваженої особи, завірена печаткою емітента (уповноваженої особи).

Процес емісії акцій

Емісія акцій – це достатньо ризикований крок, оскільки компанія-емітент може помилитися в розрахунках і додатково випущені акції не будуть розміщені (тобто потенційні інвестори не захочуть їх купувати), що потягне за собою зниження ринкової вартості тих акції, що вже знаходяться в обігу. Таким чином, емісія акцій є серйозним, витратним та ризикованим кроком. ЇЇ необхідно проводити за наявності достатньо серйозних передумов (нестача коштів для розвитку бізнесу), при небажанні компанії-емітента брати кредити (або виплачувати за ними відсотки) і необхідності мати справу з одним, але крупним інвестором. Це змушує компанію бути більш прозорою для акціонера, виконувати всі вимоги чинного законодавства.

Процедура емісії акцій включає:

  1. Прийняття рішення про випуск акцій (при первинній емісії – засновниками або загальними зборами акціонерів, оформляється протоколом; при додаткових емісіях – якщо сума емісії не перевищує 1/3 статутного капіталу підприємства – рішення приймає Правління даного підприємства).
  2. Випуск та затвердження проспекту емісії. У проспекті визначаються вид акції, обсяг емісії, витрати на неї, тривалість.
  3. Державну реєстрацію випуску акцій та інформації (проспекту) про емісію.
  4. Публікацію проспекту.
  5. Організацію розповсюдження акцій.
  6. Звіт про результати випуску акцій.

Акції продаються передплатникам за курсовою вартістю, яка визначає як сума номінальної вартості плюс сума курсової надбавки. Рішення про мінімальні розміщення курсової надбавки приймає Правління товариства.

Прості акції продаються шляхом укладання між підприємством і клієнтом договору – заявки у 2-х примірниках. У договорі вказується: статус обох сторін, кількість простих іменних акцій, їх номінальна і загальна сума, оплачена акціонером (10% оплата зразу, решта до кінця передплати).

На кожного акціонера ведеться особовий рахунок. Після зарахування сплачених коштів на кореспондентський рахунок товариства, акціонеру видається свідоцтво про кількість і номінальну вартість акцій з підписами керівника банку і печаткою установи банку.

Щодо порядку нарахування дивідендів за акціями товариства, то рішення про розмір відрахувань на виплату дивідендів приймається загальними зборами акціонерів. Нарахування і виплата дивідендів проводяться у встановлені строки.

Нарахування дивідендів здійснюється після розподілу прибутку з тієї суми яка залишилася у банку після сплати податків та інших відрахувань. У випадку недостатності прибутку, нарахування дивідендів за привілейованими акціями проводиться за рахунок резервного фонду. За рішенням загальних зборів дивіденди можуть виплачуватись: новими акціями, облігаціями, іншими цінними паперами, товарами, іноземною валютою (якщо акції були оплачені валютою).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

CAPTCHA ImageChange Image