Академія Полонійна в Ченстохові – організація управління

Автор | 30.10.2017

Полонійна Академія в Ченстохові пристосовується до вимог сучасного економічного і соціального розвитку. Наявне повне пристосування навчальної бази для навчання осіб з обмеженими можливостями. Засновником Академії є фундація: Інститут освіти і розвитку. Контроль над Академією здійснює засновник відповідно до повноважень, наділених статутом.

Компетенції засновника Академії Полонійної в Ченстохові

До компетенцій засновника належить:

– ухвалення статуту і визначення термінів запровадження його в дію;

– внесення змін до статуту;

– призначення і відкликання двох представників засновника до сенату (вченої ради Академії);

– встановлення організаційного регламенту роботи Академії;

– призначення і відкликання ректора та визначення його додаткових функціональних обов’язків;

– призначення особи, яка виконує обов’язки ректора на посади професора звичайного або професора надзвичайного;

– призначає і відкликає проректорів за пропозицією ректора;

– призначає і відкликає канцлера (виконуючого функції завідувача з фінансово-господарських питань);

– призначає і відкликає квестора (головного бухгалтера) за поданням ректора;

– призначає і відкликає декана і про декана (заступника декана) за поданням ректора;

– скликає засідання сенату (вченої ради університету) з метою прийняття рішення в справі призначення і відкликання ректора, канцлера, проректора і декана;

– схвалення річного фінансового плану Полонійної Академії;

– вираження згоди на внесення змін до річного фінансового плану;

– встановлення верхньої межі величини заборгованості Академії, в тому числі, за банківським кредитом;

– призначення аудитора для аналізу фінансової звітності Академії;

– затвердження річних фінансових звітів;

– розподіл прибутку Академії;

– вираження згоди на придбання і продаж нерухомого майна;

– ознайомлення з розпорядженнями сенату та інших керівних органів Академії;

– відхилення рішень сенату, яка порушують важливі інтереси навчального закладу;

– розгляд можливостей відкриття нових спеціальностей навчання в ВУЗі;

– надання згоди на підписання ректором умови про співпрацю з іноземними партнерами.

Права та компетенції ректора Полонійної Академії в місті Ченстохова

Ректор Академії Полонійної в Ченстохові керує нею та є її офіційним представником у зовнішніх справах. В цій сфері він приймає рішення у всіх справх, що стосуються Академії за винятком справ, що, згідно зі статутом Академії належать до компетенції засновниа або сенату (вченої ради):

– є керівником всіх працівників та студентів;

– є роботодавцем в розумінні тлумачення Кодексу праці;

– приймає рішення, що стосуються функціонування Академії, за винятком рішень, що входять до повноважень засновника або інших органів;

– здійснює нагляд над дидактичною та науковою діяльністю;

– здійснює нагляд за адміністрацією Академії;

– дбає про дотримання принципів верховенства права та дотримання безпеки на території Академії та під час провадження навчальної діяльності;

– затверджує за поданням засновника річний план речово-фінансових операцій;

– створює і затверджує регуляміни Академії, затвердження яких не входить до повноважень засновника;

– здійснює затвердження і відкликання заступників ректора;

– опрацьовує та представляє до затвердження сенатові регулямін навчання;

– доповідає засновникові про виконання річного фінансово-речового плану;

– створює, реорганізовує і ліквідує різні організаційні одиниці Академії окрім тих, організація яких належить до компетенції інших органів;

– створює і представляє у відповідні терміни уставу і інформує органи влади Академії та органи влади міста або держави у справах навчання і вищої освіти;

– ухвалює регулямін управління авторськими правами, правами суміжними та правами власності а також, засадами комерціоналізації у випадку досліджень наукових і праць з промислового розвитку.

Ректор може клопотати да засновника в питаннях внесення змін до статуту Академії.

Рішення ректора, що тягне або потенційно може тягнути для Академії грошові зобов’язання в обсязі більше 10 тисяч євро для їх дійсності вимагають підтвердження і згоди засновника.

Рішення ректора стосовно купівлі і продажу нерухомості для їх дійсності вимагають підтвердження засновника.

Ректор затверджує виконання рішень сенату, що стосуються важливих питань Закону або статуту.

Ректор затверджує виконання рішення сенату, яке стосується важливих інтересів Академії і представляє їх засновникові з висновком про їх придатність.

Ректор може відхиляти рішення керівника організаційної одиниці, які суперечать Закону, статуту, рішеннями сенату, регулямінам або іншим правилам чи розпорядженням, або, в загальному випадку, важливим інтересам Академії.

Ректором може бути особа, що посідає щонайменше ступінь доктора та працює в Академії за основним або за єдиним місцем праці.

Ректор не може бути одночасно ректором іншого вищого навчального закладу або бути засновником іншого не публічного навчального закладу.

Під час своєї відсутності ректор делегує керування діяльністю Академії Полонійної та її представництво визначеному проректорові відповідно до спеціального письмового розпорядження.

При делегації повноважень заступникам ректор окреслює основні напрями і цілі їх діяльності відповідним письмовим розпорядженням.

Проректори в кількості не більше трьох осіб є заступниками ректора з певних питань, окреслених самим ректором.

Проректором може бути особа, що посідає що посідає щонайменше науковий ступінь доктора та працює в Академії за основним або за єдиним місцем праці.

Ректор у письмовому вигляді окреслює повноваження його заступників та надає перелік актів, які мають право здійснювати проректори в справах, зовнішніх по відношенню до академії.

На час своєї відсутності проректор, за згодою ректора, делегує свої повноваження іншому ректорові.

Ченстоховська Полонійна Академія – повноваження керівника факультету

Органами факультету є рада факультету і декан.

В склад ради факультету входять:

– декан як керівник;

– заступник декана;

– керівники організаційних одиниць факультету;

– викладачі Академії, що відносяться до даного факультету та залучені до робіт відповідно до норм законодавства про працю;

– представники студентського самоврядування.

Кількість представників студентського самоврядування встановлюється відновідно до постанови ради факультету, однак, вона не може становити менше двадцяти, або менше двадцяти п’яти процентів складу ради факультету.

До компетенцій ради факультету Ченстоховської Полонійної Академії належить:

– встановлення загальних напрямів діяльності факультету;

– схвалення за клопотанням відповідного органу студентського самоврядування плану навчання і програм освіти.

– схвалення відповідно до постанови сенату програм навчання та освітніх програм післядипломного навчання та підготовчих курсів;

– забезпечення сприятливих умов навчання і напрямів розвитку наукової і дидактичної діяльності факультету, а також, її оцінка;

– оцінка діяльності факультету, прийняття висновку декана про діяльність факультету на протязі року академічного;

– пропозиції внесень змін щодо організаційної структури факультету;

– ухвалення внутрішнього регуляміну факультету, який підлягає затвердженню ректором;

– прийняття рішень у справах, запропонованих деканом, сенатом або ректором, або у справах, що виникають у зв’язку з проблемами загального характеру;

– вираження думки громади факультету або вираження думки стосовно рішень ректора, сенату або інших органів влади;

– висунення на розгляд органами влади Академії чотирирічного плану наукової діяльності, яке опрацьовується деканом.

декана факультету призначає засновник за поданням ректора.

Деканом може бути особа, що посідає принаймні науковий ступінь доктора і для котрої Академія є основним або єдиним місцем праці.

Декан за розпорядженням ректора керує навчанням і науково-дослідною діяльністю в Академії, а також, приймає рішення, що стосують дидактики, методики навчання та наукових досліджень за винятком справ, що входять до компетенції сенату, ректора або засновника Академії.

Декан Академії Полонійної є основним представником факультету у зовнішніх по відношенню до навчального закладу справах.

Декан є керівником працівників факультету та працівників, що займаються науково-дослідницькою роботою.

Декан є відповідальним за забезпечення дидактичного процесу в цілому.

Він управляє дидактикою та науково-дослідницькою діяльністю за допомогою поточного адміністрування факультетом, а також, планує дотримання вимог права стосовно вищої освіти, статуту та регулямінів Академії.

У сфері справ загальної практики:

– підписує умови зі студентами за розпорядженням ректора;

– інструктує і навчає підлеглих працівників;

– видає розпорядження, інструкції та листи загального регулювання діяльності науково-дидактичного спрямування за погодженням з ректором;

– здійснює нагляд за реалізацією матеріально-фінансового плану, а також, сприятливої і раціональної організації управління майном факультету;

– дбає про належне відношення до використання майна факультету або створю умови для належного їх збереження і уникнення їх знищення, крадіжок та інше.

– вносить пропозиції стосовно премій та інших винагород лоя працівників факультету згідно з регуляміном преміювання та нагород;

– окреслює структуру розкладу занять та контролює його дотримання;

– планує екзаменаційні сесії та контролює плани їх виконань;

– приймає рішення про внесення керівника організаційної одиниці в справах студентських, таких, як: зарахування семестру, відрахування з числа студентів, відпочинку та інших питань, які окреслені регуляміном навчання, академічними звичаями та нормами права;

– відповідає а процес приготування інформаційних матеріалів для рекрутації студентів до навчання.

Під час реалізації своїх завдань декан має право:

– зажадати від керівників організаційних одиниць факультету висовування про діяльність, як у письмовій так і в усній формі;

– встановлювати і затверджувати сфери діяльності працівників факультету;

– вимагати від працівників дотримання правил.

Декан співпрацює з бухгалтером в справах контролю та ревізії оплат за навчання, а також, оптимізації видатків факультету.

Декан співпрацює з референтом кадрів і інновацій в справах нагляду за дидактичної діяльністю та контролем її реалізації.

Декан висновує перед ректором відповідальність за наслідки прийнятих рішень.

Засновник має право відкликати декана в будь-який час, у випадку:

– укладання умови про працю без відома ректора;

– діяльності, що виходить за рамки повноважень, окреслених статутом, або, в загальному випадку, порушуючої інтереси Академії.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *